Tjenester

Vi skal være en betydelig, løsningsorientert aktør i det tekniske entreprisemarkedet, hvor gode kunderelasjoner blir ivaretatt av motiverte medarbeidere. I samråd med kunden skal vi levere helhetlige løsninger og produkter.

Belysning

 • Vi har lang erfaring i prosjektering, levering og montering av alle typer lysanlegg
 • Vi leverer og skaffer utstyr fra alle leverandører på det norske markedet
 • Vi leverer alt fra utendørs effektanlegg til lavvolt anlegg i boliger
 • Fiberoptikk kan også leveres

Datanett

 • Vi har lang erfaring i prosjektering, levering og montering av mange typer datanett
 • Vi utfører også feilsøking på datanettverk
 • Vi leverer alle typer nettverk fra enbruker til flerbruker, inkludert testing og dokumentasjon
 • Sammen med deres leverandør på data og programvare kan vi sammen levere det optimale nettverk i hvert tilfelle
 • Vi har også erfaring i installasjon med fiberteknologi
 • Vi har Ekom-autorisasjon (ENA)
 • Vi kan i samarbeid med andre levere komplette brann og innbruddsanlegg

Nødlys

 • Vi prosjekterer og leverer komplette nødlysanlegg som tilfredstiller regelverket
 • Vi utfører også de årlige service-avtaler på disse anlegg. Dette utføres komplett og tilfredstiller kravene i internkontrollen.
 • Vi har lang erfaring i prosjektering, levering og montering av alle typer nødlysanlegg
 • Sammen med våre seriøse leverandører kan vi sammen levere optimale løsninger

Industri

 • Vi leverer og monterer komplett anlegg innen industri, privat og offentlig
 • Vi er godkjent for El-kontroll bolig og næring etter norm 405-2, 405-3 samt 405-1 til godkjenning pr. idag
 • Vi driver og med vedlikehold av teleinstallasjoner og service på mobilnettstasjoner

§13 Oppbevaring av dokumentasjon

Hva kan du gjøre selv?

Før du vurderer å gjøre elektrisk arbeid selv, tenk over følgende:
Kan det få store konsekevenser for meg og min familie dersom det arbeidet jeg gjør resulterer i brann eller at noen får strøm i seg, og er villig til å ta risikoen?

Etter at du har fått gjort elektriske arbeider av en elektroentreprenør så skal elektroentreprenør gi deg en dokumentasjon i form av "Samsvarserklæring" og "sluttkontrollrapport med måleresultater fra alle sikringskurser det har blitt arbeidet på". Som privatperson har du ikke anledning til å lage noen slik dokumentasjon, ei heller om du får hjelp av en elektromontør som ikke er registrert elektroentreprenør.

Mange som selger eller kjøper boliger i dag opplever feil med det elektriske anlegget. Sannsynligvis er det feil og mangler med over 80 % av landets elektriske anlegg, derav Norges lite hyggelige brannstatistikk. Imidlertid har Gjensidige nor som muligens det eneste forsikringsselskap begynt å rabattere de som får kontrollert sine elektriske anlegg. Kontroller eventuelt ditt forsikringsselskap for spesielle vilkår i så måte. 

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg pålegger deg som eier / bruker av elektriske anlegg å sørge for at det elektriske anlegget er i orden til enhver tid.

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har informasjon om hva du selv kan utføre. Følg "linken" www.DSB.no for mer informasjon.

§9 Ansvar - Hvem forskriften retter seg mot

Eier og bruker av anlegg som omfattes av denne forskrift skal sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold slik at anlegg til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene i kapittel V.
Ved bruk og tilkobling av elektrisk utstyr til anlegg skal det vises aktsomhet slik at det ikke oppstår fare for liv eller eiendom.

Enhver som prosjekterer, utfører, endrer eller foretar vedlikehold av anlegg, er ansvarlig for at arbeidet som foretas er i samsvar med forskriftens krav. Den som utfører eller endrer anlegg er ansvarlig for at det blir sendt melding som omtalt i § 14. 

Se www.DSB.no/ regelverk for fullstendig oversikt.

Kvalitetspolitikk

Overordnede kvalitetsmål

For å gjennomføre vår kvalitetspolitikk, retter bedriftens ledelse og alle bedriftens ansatte fokus på de forventninger som kreves av kunder, myndigheter, organisasjoner og ansatte. 
Dette fokus rettes gjennom møter i og med ledelsen, der det settes mål og tidsfrister, gjennom informasjon til ansatte, og gjennom hyppig kontakt med våre kunder. 
Et viktig element for å oppnå våre mål, er utstrakt bruk av vårt kvalitetssikringssystem.

Overordnede kvalitetsmål er:

 • Første gangs kunder blir faste kunder 
 • Våre medarbeidere er inneforstått med vår kvalitetspolitikk og målsetting 
 • Målsetting om 0-feil på produkt ved overlevering 
 • Gjennomføre prosjektet i samsvar med målsettinger i Internkontrollen (HMS)

System for kvailtetsoppnåelse:

For å oppnå våre kvalitetsmål, bruker vi bedriftens kvalitetssikringssystem i alle faser av vår verdiskapning. Kvalitetssystemet ivaretar ikke bare kvalitet på produkt, men også kvalitet i forhold til sikkerhetslovgivningen og de forskrifter, lover og regelverk bedriften gjennom sin virksomhet ellers er forpliktet til å følge. 

Prosjekter bedriften gjennomfører skal planlegges, styres og gjennomføres ihht Internkontrollsystemet (HMS) og kvalitetssikringssystemet med de prosedyrer og instrukser som gjelder denne type oppdrag. For spesielle prosjektaktiviteter hvor bedriftens Internkontroll- og kvalitetssikringssystem ikke er egnet, eller at dette mangler, skal det utarbeides spesielle prosjektspesifiserte prosedyrer. Kvalitetssikringssystemet skal sikre at alle krav i kontrakten blir formelt ivaretatt, og at arbeid planlegges, styres og utføres av kompetent personell i en organisasjon som til enhver tid skal utvikle seg og tilpasse seg krav i markedet.

Arbeidets utførelse og kvalitet skal være dokumentert og sporbart.Ihht kvalitetssikringssystemets prosedyrer om internrevisjon skal det med planlagte intervaller gjennomføres formelle systemrevisjoner for å bekrefte at kvalitetssikringssystemet blir brukt riktig i prosjektet for å sikre en vellykket prosjektgjennomføring.

HMS

Tana Installasjon AS arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø-, og sikkerhetslovgivningen og ved det tilfredsstille kravene i Internkontrollforskriften, (Systematisk helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid i virksomheten), fastsatt ved kgl. res. 6. des. 1996 nr. 1127 i medhold av lov av 4 febr. 1997 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv.


Kontakt oss

Kontakt oss

Tana Installasjon AS     /     Ringveien. 4     /     9845 Tana     /     org.nr 996136442

Utviklet av Imaker as